Què és un “poder preventiu”?

Un poder notarial és l’autorització que atorguem a una persona de la nostra confiança perquè realitzi en nom nostre les actuacions que es recullen en el document.

A diferència d’un poder notarial simple, el poder preventiu estén la seva validesa fins en cas en que un jutge ens declari que no comptem amb capacitat jurídica suficient per actuar.

La persona a qui nomenem com a apoderada podrà fer les gestions habituals d’administració del nostre patrimoni, fer gestions davant les administracions en nom nostra, vendre o llogar el nostre pis, i fer pagaments, etc.

El poder pot ser tan reduït o bé tan ampli com la persona que l’atorga decideixi


Un poder notarial és l’autorització que una persona (poderdant) concedeix a una altra (apoderat/ada), per tal que en nom seu pugui desenvolupar una sèrie de facultats que s’especifiquen en l’escriptura que recull el poder.

Un poder notarial pot ser tan reduït o bé tan ampli com la persona que l’atorga decideixi i, per tant, la capacitat d’actuar que tindrà la persona apoderada vindrà sempre emmarcada i limitada per allò que el poderdant hagi determinat en l’escriptura notarial que recull el poder.

D’aquesta manera, es pot parlar d’un poder especial, que permetrà la persona apoderada fer una cosa concreta, o bé general, que implicarà la facultat de la persona apoderada per tal de fer qualsevol actuació reconeguda per la llei, en nom de la persona poderdant.

Mentre la persona apoderada estigui exercint una de les facultats que recull el poder, l’acte dut a terme en nom de la persona apoderada serà vàlid. Per això és important que en cas que s’apoderi alguna persona/ones per tal que actuïn en nom nostre, la persona apoderada ha de ser d’absoluta confiança de la persona poderdant, ja que per aquest motiu, quan s’atorga un poder general, els notaris i les notàries fan sempre la broma que el que es vol signar és el “poder de la ruïna”, ja que si la persona apoderada fa un mal ús del poder, pot arruïnar el seu representat.

Si, a més d’atorgar un poder notarial, anomenem expressament aquest poder com a “poder preventiu”, haurem donat un significat molt més ample al seu contingut, ja que fem que aquest poder no només tingui validesa mentre la nostra capacitat jurídica es trobi en plenitud, sinó que farem també que aquest poder sigui vàlid inclús un cop s’hagi declarat per un jutge que no comptem amb capacitat jurídica suficient per actuar.

A diferència del document de voluntats anticipades, que determina qui ens representarà davant dels metges que ens tractin, la persona representant a través d’un poder preventiu serà qui pugui fer en nom nostre les gestions habituals d’administració del nostre patrimoni, qui pugui fer gestions en nom nostre davant les diferents administracions, qui podrà vendre o llogar el nostre pis, qui podrà fer pagaments en nom nostre, etc.

El més aconsellable és que el nostre apoderat/ada preventiu sigui la mateixa persona que nomenem com a possible cuidador/a o tutor/a nostre, si decidim constituir una autotutela.

Per una altra banda, el poder preventiu és una eina molt útil per a qui atorga el poder, sobretot si la relació amb les persones de la seva família més properes no és la desitjable, normalment per causa de la seva orientació sexual o identitat de gènere.

La persona poderdant pot també establir que només es pugui fer ús del poder en determinades circumstàncies, com per exemple, que només sigui utilitzat quan la persona poderdant hagi perdut parcialment, o completament, la seva capacitat d’obrar.

La persona poderdant podrà també establir el mecanisme de demostració per part de la persona apoderada de la pèrdua de la seva capacitat. El poder preventiu és un document que s’ha d’atorgar davant de notari i cal dir que un cop el poder està atorgat, aquest resta registrat al Registre d’Institucions Tutelars de la Generalitat de Catalunya.

El poder només s’extingirà en els supòsits que determini el mateix poder, en cas de defunció de la persona poderdant o la persona apoderada i en el cas que un jutge el revoqués, un cop declarada la incapacitació de la persona poderdant i únicament si s’entengués necessari per a la protecció dels seus béns.

REGULACIÓ SOBRE AQUEST TEMA: La regulació sobre el poder preventiu la trobem en l’article 222-2 del Codi Civil de Catalunya

Capítol 1.6 Llibre En Clau de Futur
Ricardo de la Rosa, advocat i secretari de la Fundació Enllaç