Equip

El Comitè de direcció

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. Les seves funcions són:

  • Executar els acords del Patronat, sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
  • Els correspon la direcció tècnica i administrativa de la Fundació: idear, implementar i controlar els projectes, dirigir el personal i portar la comptabilitat.
  • Té també per delegació totes les facultats del Patronat a excepció de les que per llei són indelegables.

Són membres de ple dret del Comitè el President, el secretari, el tresorer i els vicepresidents del Patronat. El Patronat pot nomenar altres integrants. El secretari i el director o directora general, si no són patrons o patrones, poden ser convidats a les reunions amb veu, però sense vot. El Comitè de direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidaria.

Comitè de direcció: Joan-Andreu Bajet i Royo, President. Daniel Gabarró i Berbegal, Vicepresident primer; Tero Geis i Garcia, Vicepresident segon; Alfred Roig i Montblanch, tresorer; Josep Maria Raduà i Guasch, vocal; Ricardo de la Rosa, Secretari.

Representants de la Fundació als espais de participació social: Paulina Blanco, Joan Sebasià Martí.

Consultes al Comitè de direcció

L’equip tècnic

Àrea administrativa

Responsable: Alejandro F San Rafael
Marta Siscar, auxiliar administrativa
Pep Pagès, gestor

Àrea de serveis

Treball social: Paula Rodríguez, treballadora social
Assessorament legal: Ricardo de la Rosa i Patricia Baños, advocats
Assessorament psicològic: Arseniy Maximov, psicòleg psicoanalista.

Àrea de Coneixement i Formació

Assessor de Coneixement: Josep Maria Mesquida.
Coordinació de Formació: Jaume Piqué
Equip de formació: Rodrigo Araneda, Adela Boixados, Jordi Brito, Maria Hernàndez, Josep Maria Mesquida, Alejandro Ovejero, Belen Parra, Jaume Piqué, Júlia Pujol, Cristina Soler, Marta Venceslao.

Àrea de màrqueting i publicitat

Responsable: Joan Sebastià Martí

Col·laboracions professionals

Suport a la Treball Social i assessora del Comitè de direcció: Imma Núñez
Fotografia i vídeo: Jordi Capell i Tabare Morella
Disseny gràfic: Jordi Pinós

Voluntariat

Voluntariat d’acompanyament: Genís Celdrán, Carme Hortalà,  Jorge Moreno,  Joan Prou, Rosa Raventòs, Josep Segret.
Voluntariat d’acompanyament telefònic: Pedro Vicente
Voluntariat d’informació: Jasón Batllé, Ton Masilla

Activitats

Activitats regulars pròpies de la Fundació

Tertúlia “Te i simpatia”: Joan Sebastià Martí
“Descobrint Barcelona a peu”: Antoni Prades
Gran Cinema: Pedro Vicente, Joan Matas
Una conversa amb l’advocat: Ricardo de la Rosa i Patrícia Baños
Berenar amb l’Arseniy: Arseniy Maximov
Tai-xi: Blanca Oriol

Activitats regulars a la Fundació d’entitats externes

Tai-xí: Panteres Grogues (Contacte: Iván Parra)
Coral BRS: Panteres grogues (Contacte: Rafael Vigata)
Benestar Emocional (Contacte: Daniel Gabarró)