Transparència

Volem que la nostra gestió sigui transparent. Realitzem una memòria anual d’activitat i econòmica de la Fundació. Desenvolupem els serveis, programes i projectes, seguint les línies mestres del Pla anual de Treball que aprova el Patronat. Aquí hi trobareu aquests i d’altres documents.

Informació i transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, volem facilitar l’accés a la ciutadania de les dades institucionals, organitzatives, econòmiques i patrimonials de l’entitat.

Dades econòmiques 2015

Ingressos: 73.789,82 Euros
Donatius: 48.434,65
Subvencions: 22.378,48
Altres fonts: 2.976,69

D’acord als nostres Estatuts, el percentatge dels ingressos de la Fundació destinats a la finalitat fundacional serà sempre d’un mínim del 70% del pressupost

Documents

En els diversos apartats del menú Fundació hi trobaràs informació sobre la nostra missió i objectius,  l’equip humà, els convenis de col·laboració i altres dades d’interès.