Comitè de direcció

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidària.

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. Les seves funcions són:

  • Executar els acords del Patronat, sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
  • La direcció tècnica i administrativa de la Fundació: idear, implementar i controlar els projectes, dirigir el personal i portar la comptabilitat.
  • Té també per delegació totes les facultats del Patronat a excepció de les que per llei són indelegables.

Són membres de ple dret del Comitè el President, el Secretari, el Tresorer i els Vicepresidents del Patronat. El Patronat pot nomenar altres integrants. El Secretari i el Director o Directora general, si no són patrons o patrones, poden ser convidats a les reunions amb veu, però sense vot. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidària.

El comitè de direcció de la Fundació Enllaç el formen

  • Ignasi Pujades i Domingo, president d’honor
  • Ricardo de la Rosa i Fernàndez, president
  • Josep Maria Mesquida i Gonzàlez, vice-president
  • Josep Pages i Mir, secretari
  • Alejandro San Rafael Gutiérrez, tresorer
  • Joan-Andreu Bajet i Royo, vocal primer
  • Josep Maria Raduà i Guash, vocal segon

segons l’acord pres per unanimitat en la reunió extraordinària del patronat de la Fundació Enllaç de dijous 16 de juliol de 2021.

Consultes al Comitè de direcció