Comitè de direcció

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidària.

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. Les seves funcions són:

  • Executar els acords del Patronat, sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
  • La direcció tècnica i administrativa de la Fundació: idear, implementar i controlar els projectes, dirigir el personal i portar la comptabilitat.
  • Té també per delegació totes les facultats del Patronat a excepció de les que per llei són indelegables.

Són membres de ple dret del Comitè el President, el Secretari, el Tresorer i els Vicepresidents del Patronat. El Patronat pot nomenar altres integrants. El Secretari i el Director o Directora general, si no són patrons o patrones, poden ser convidats a les reunions amb veu, però sense vot. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidària.

Comitè de Direcció: Ignasi Pujades i Domingo, President d’Honor; Joan-Andreu Bajet i Royo, President; Daniel Gabarró i Berbegal, Vicepresident primer; Tero Geis i Garcia, Vicepresident segon; Ricardo de la Rosa i Fernàndez, Secretari; Alfred Roig i Montblanch, Tresorer; Josep Maria Raduà i Guasch, Vocal; Miquel Prat i Garriga, Vocal

Consultes al Comitè de direcció