Comitè de direcció

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidària.

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. Les seves funcions són:

 • Executar els acords del Patronat, sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
 • La direcció tècnica i administrativa de la Fundació: idear, implementar i controlar els projectes, dirigir el personal i portar la comptabilitat.
 • Té també per delegació totes les facultats del Patronat a excepció de les que per llei són indelegables.

Són membres de ple dret del Comitè el President, el Secretari, el Tresorer i els Vicepresidents del Patronat. El Patronat pot nomenar altres integrants. El Secretari i el Director o Directora general, si no són patrons o patrones, poden ser persones convidades a les reunions amb veu, però sense vot. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidària.

El Comitè de direcció de la Fundació Enllaç el formen:

 • Ignasi Pujades i Domingo, president d’honor
 • Armand de Fluvià i Escorsa, president honorífic
 • Josep Maria Mesquida i Gonzàlez, presidència
 • Lluís Rambla i Amat, vicepresidència primera
 • Josep Anton Fernàndez i Montolí, vicepresidència segona
 • Josep Pagés i Mir, secretaria
 • Alejandro San Rafael i Gutiérrez, tresoreria
 • Joan-Andreu Bajet i Royo, vocalia primera
 • Josep Maria Raduà i Guash, vocalia segona

…segons l’acord pres per unanimitat en la reunió extraordinària del patronat de la Fundació Enllaç de dissabte 26 de novembre de 2022

Consultes al Comitè de direcció