El sexe en els documents legals de les persones transsexuals

Des de l’any 2007, el canvi de sexe de la persona en el Registra Civil es realitza a través d’un expedient administratiu; és a dir, amb un protocol similar al d’altres gestions amb l’administració pública. L’expedient el gestiona el jutge o jutgessa del Registre Civil corresponent al domicili de la persona interessada.

Les persones trans poden adreçar-se al Registra Civil per adequar la realitat del seu sexe a la que consta inscrita en el Registre que és el sexe de naixement.

Des de l’any 2007, el canvi de sexe de la persona en el Registre Civil es realitza a través d’un expedient administratiu; és a dir, amb un protocol similar al d’altres gestions amb l’administració pública. L’expedient el gestiona el jutge o jutgessa del Registre Civil corresponent al domicili de la persona interessada.

Aquest tràmit, però, té condicions; com la necessitat d’un certificat psiquiàtric de disfòria de gènere.

Es preveuen canvis en la normativa de manera que s’eliminarà la necessitat d’aquest certificat. L’evolució del concepte trans que ha fet l’Organització Mundial de la Salut en els darrers anys, deixa obsolet el tramit del certificat.

D’altra banda, serà el Registre qui comunicarà d’ofici a altres autoritats i organismes el canvi realitzat. Així, la persona podrà tenir un nou document d’identitat, sense la pèrdua del número inicial; igualment, en cas de títols oficials, la persona podrà obtenir-los de nou, amb la rectificació relativa al nou nom atribuït i sense que això suposi haver de pagar cap taxa.

Actualment, la rectificació és permesa a persones majors de setze anys, o bé menors d’aquesta edat amb autorització dels progenitors.

El canvi de sexe no implica en cap cas la perdua de cap dret no és una obligació jurídica de la persona.


 

 

 

 

Per mitjà de la Llei 3/2007, reguladora de la rectificació registral de la menció del nom de les persones, les Corts Generals van aprovar una sèrie de regles que no feien ja obligatori l’inici d’un procés judicial contra l’Estat, sinó que a través d’un expedient administratiu, tramitat pel jutge encarregat del Registre Civil del domicili de la persona interessada, el procediment quedava clarament simplificat i facilitat per a les persones trans interessades a demanar l’adequació del sexe que constava inscrit, respecte de la veritable realitat personal de cadascuna d’elles.

Inicialment, la petició de rectificació només era admesa quan es tractava de persones majors d’edat. Actualment es permet la petició a les persones majors de setze anys, o bé menors d’aquesta edat, sempre que els seus progenitors ho autoritzin, o bé que el Ministeri Fiscal no s’hi oposi i sigui el jutge competent el que resolgui en aquest cas.

Canvis en la tramitació: més fàcil i respectuós!

Tot i que la regulació inicial del 2007 exigia l’aportació de certificats mèdics i de diagnòstic de disfòria de gènere (la qual cosa donava per feta l’existència d’una situació patològica en la persona), actualment la rectificació només requerirà la declaració de la persona interessada, del seu nou nom propi i del seu número de document d’identitat, sense que es pugui condicionar el canvi de la menció del sexe de la persona a la submissió a teràpies hormonals, tractaments quirúrgics o psiquiàtrics, al revés del que preveia la Llei 3/2007, en la seva redacció original.

La resolució que acordi el canvi de la menció del sexe de la persona sol·licitant causarà efectes des del moment en què sigui inscrita en el Registre Civil, tot rectificant la menció del sexe en qüestió. En tot cas, el canvi del sexe de la persona no implicarà en cap cas la pèrdua de cap dret ni obligació jurídica de la persona.

Així mateix, una altra conseqüència de la resolució serà l’obligació del Registre civil de notificar d’ofici i sense que la persona interessada ho hagi de demanar a altres autoritats i organismes oficials el canvi dut a terme. En aquest sentit, la persona haurà de tenir un nou document d’identitat, sense la pèrdua del número inicial; igualment, en cas de títols oficials, la persona podrà obtenir-los de nou, amb la rectificació relativa al nou nom atribuït i sense que això suposi haver de pagar cap taxa.

Per últim, cal fer palès que la reforma de la Llei 3/2007 ha permès que les persones estrangeres que no puguin rectificar la menció del sexe al seu país i que puguin acreditar que aquesta petició de modificació suposaria per a elles un risc per a la seva vida i/o integritat, podran demanar el canvi de nom i de menció de sexe, respecte de la seva targeta de resident i no respecte del Registre civil, en els casos que la persona estrangera no tingués nacionalitat espanyola.

 

REGULACIÓ SOBRE AQUEST TEMA:
La regulació sobre la rectificació legal de la menció del sexe de la persona es troba a la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció del sexe de les persones, en la versió posterior a la seva reforma del 2018.