Conflictes per l’LGBTFòbia no penals: la LLei 11/2014

La llei obliga els poders públics catalans a donar una protecció integral i transversal al col·lectiu LGTBI+ a través dels seus actes. Per això, obliga també els poders públics catalans a establir una formació continuada del seu personal, que troba reforçada l’obligació d’intervenció i, per tant, de posar en coneixement a qui correspongui les situacions de risc o de discriminació efectiva que es puguin produir i de les quals tinguin coneixement.

La Llei 11/2014 és una norma del Parlament de Catalunya creada com a eina jurídica per erradicar l’LGBTfòbia. Només té aplicació al territori català. Els actes discriminatoris comesos fora de Catalunya no es podran sancionar en virtut d’aquesta llei. Tot i que altres comunitats de l’Estat han desenvolupat lleis similars.

La llei obliga els poders públics catalans a donar una protecció integral i transversal al col·lectiu LGTBI+.

Així, la llei tracta aspectes dels diversos àmbits de la vida: S’estableixen sectors d’intervenció concrets i prioritaris: educació, cultura, lleure i l’esport, mitjans de comunicació, salut, acció social, ordre públic i presons, treball, famílies i els casos particulars de persones trans* i intersexuals.

Pel que fa als conflictes per l’LGBTfòbia, la llei estableix un catàleg d’infraccions discriminatòries lleus, greus i molt greus, juntament amb la sanció que seria aplicable.

En qualsevol cas, cal tenir present que els conflictes per discriminació que s’atenen amb l’aplicació d’aquesta llei constitueixen un procés administratiu, no penal. Per tant la sanció si s’hi escau serà de tipus administratiu.


 

 

 

La Llei 11/2014 té per objectiu la regulació dels mitjans i les mesures que facin efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació de les persones, per raó de la seva orientació sexual, la seva identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits públics i privats, sobre els quals la Generalitat de Catalunya i els diferents ens locals tinguin competència.

Val a dir que la Llei 11/2014 és una norma catalana i, per tant, només té aplicació al territori català. Per això, els actes discriminatoris comesos fora de Catalunya no es podran sancionar en virtut d’aquesta llei.La nostra llei no és única al territori de l’Estat, ja que també Galícia, Extremadura i la Comunitat de Madrid han elaborat la seva normativa pròpia en la matèria.

La llei obliga els poders públics catalans a donar una protecció integral i transversal al col·lectiu LGTBI+ a través dels seus actes. Per això, obliga també els poders públics catalans a establir una formació continuada del seu personal, que troba reforçada l’obligació d’intervenció i, per tant, de posar en coneixement del Servei d’Atenció Integral LGTBI+ competeixen, aquelles situacions de risc o de discriminació efectiva que es puguin produir i de les quals tinguin coneixement.

Una llei sobre tots els àmbits de la vida

S’estableixen per la norma uns sectors d’intervenció concrets i prioritaris: l’educació, les universitats, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’acció social, l’ordre públic i les presons, el mercat de treball, les famílies i els casos particulars de persones trans* i intersexuals.

Els mecanismes per garantir l’aplicació de la llei passen en primer lloc per l’existència del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans* i Intersexuals de Catalunya, així com d’un òrgan coordinador de les polítiques LGBTI+ de la Generalitat de Catalunya i un servei d’atenció integral, dependent actualment de la Direcció General d’Igualtat, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, s’està desplegant progressivament la creació de Serveis Municipals d’Atenció Integral LGTBI+, en conveni amb la Generalitat de Catalunya. També s’estableixen en la llei mecanismes concrets per garantir la igualtat, com ara el dret a la tutela judicial i administrativa davant la discriminació, la possibilitat que les entitats LGTBI+ defensin els interessos del col·lectiu i de les persones que el formen, la concreció que el dret d’admissió mai pot fonamentar-se en discriminacions de les persones i estableix que les persones responsables dels locals públics vetllin perquè no es produeixin discriminacions.

Així mateix, la llei vol garantir una protecció antidiscriminatòria real i efectiva i d’aquesta manera declara nul·les les clàusules discriminatòries que es puguin veure en els contractes, garantint que les persones que ho requereixin comptaran amb assistència jurídica gratuïta i determinant l’anomenada inversió de la càrrega de la prova en processos administratius que no siguin de caràcter sancionador o bé de caràcter penal, la qual cosa suposarà que la persona que es consideri causant de la discriminació haurà de demostrar que la seva actitud va ser correcta i no va produir la discriminació, en lloc de fer que sigui la persona discriminada qui hagi de demostrar que se l’ha discriminada.

Conflictes per LGBTfòbia

La llei estableix, per últim, un catàleg de situacions que entén com a infraccions discriminatòries de les persones LGTBI+, catalogant-les en les categories de lleus, greus i molt greus, que podem resumir així, juntament amb la sanció que seria aplicable.

Quadre amb la definició de les sancions: de lleus a greus

El procediment per tal de poder perseguir els fets sancionables s’iniciarà per denúncia de la persona discriminada, o bé del seu representant (que podrà ser una entitat del col·lectiu LGTBI+).

Aquesta denúncia farà que a través del Servei d’Atenció Integral de la Generalitat s’iniciïn les corresponents tasques de comprovació. Tot seguit, s’elaborarà el plec de càrrecs, que indicarà quins fets donen lloc a l’expedient i quina sanció es pot aplicar, i posteriorment es notificarà a la persona que ha comès els fets.

Aquesta persona podrà donar la seva versió dels fets i proposar que es practiqui la prova que cregui oportuna. Un cop practicada la prova, s’elaborarà una proposta de resolució, que permetrà que les parts formulin al·legacions i, finalment, es dictarà la corresponent resolució, que o bé imposarà la sanció que correspongui, o bé sobreseurà l’expedient. Aquesta resolució serà recurrible davant dels tribunals, en cas que es considerés perjudicial per als interessos d’alguna de les parts.

 

REGULACIÓ SOBRE AQUEST TEMA:
La regulació la trobem en la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i en el Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.