Anticipar la teva voluntat: el testament vital

Des de l’any 2000, a Catalunya hem tingut l’oportunitat de deixar clara quina és la nostra postura i què volem que passi en el cas que perdem, temporalment o definitivament, la nostra capacitat, i ens trobem patint una malaltia terminal.

En el teu testament vital dones instruccions concretes al metge/essa responsable de la teva salut sobre quina és la teva voluntat en aquell moment en què no tinguis capacitat d’expressar-te per tu mateix/a.

La part essencial del document es refereix a tractaments en situacions terminals

En el document, però, també hi pots fer constar altres voluntats com donar òrgans, que cal fer amb les despulles (enterrament, incineració), o la cerimònia de comiat.

També hi consta la persona que vols que et representi, i que coneix la teva voluntat.

Dona una còpia del Document a la persona que et representarà, ja que l’haurà de presentar en el moment oportú per actuar en el teu nom.

Qui et representa pot ser una persona física o una entitat, com la Fundació Enllaç.


Tenint en compte que hem de manifestar la nostra decisió de si volem que ens apliquin un determinat tractament o no, abans que es pugui plantejar la situació, la llei ofereix un document de voluntats anticipades, també conegut com a testament vital.

L’essencial

El contingut essencial del document de voluntats anticipades consisteix a fer que la persona que l’atorga doni instruccions concretes al metge/essa responsable de la seva salut per a aquell moment en què no tingui capacitat pròpia per poder decidir sobre el tractament mèdic que cal fer servir.

I, a tal efecte, la persona nomena un representant, que serà qui rebrà tota la informació relativa a la nostra salut i qui manifestarà en nom nostre davant del servei mèdic que ens tracti si s’accepta o no un determinat tractament mèdic, conforme al que nosaltres haurem deixat dit per escrit i segons el criteri que coneixerà aquesta persona representant que, evidentment, ha de ser de la nostra confiança i, lògicament, ha d’estar d’acord a assumir la nostra representació.

La llei permet que aquesta persona que ens representi no només sigui una persona física, sinó que admet que el nostre representant pugui ser també una persona jurídica, que perfectament pot ser la Fundació Enllaç.

El document de voluntats anticipades es pot atorgar davant de notari o en document privat signat també per dos testimonis, però en aquest segon cas es planteja la dificultat que la signatura de qui sigui testimoni i de qui atorga el document haurà d’estar validada pel Departament de Salut.

Un cop atorgat el document, la notaria remetrà el document al Registre Central de Voluntats Anticipades del Departament de Salut, en cas que se li demani, de manera que l’equip mèdic que ens tracti, podrà tenir coneixement de l’existència de la nostra voluntat anticipada.

Altres qüestions

El document de voluntats anticipades té també altres utilitats, ja que pot recollir altres qüestions d’interès.

Si qui l’atorga manifesta el seu desig, per exemple, que el document determini si vol ser donants d’òrgans o no, o altres qüestions sobre el que s’ha de fer amb les despulles mortals (enterrament, incineració o donació a la ciència mèdica del nostre cos), així com quin tipus de cerimònia de comiat es vol (civil, religiosa, de quina religió en concret, etc.).

La persona qui atorga el document és la responsable d’entregar l’escriptura notarial o el document privat a qui s’hagi nomenat el seu representant vàlid, ja que amb la presentació d’aquest document és com es podrà actuar en nom nostre.

 

REGULACIÓ SOBRE AQUEST TEMA:
La regulació sobre el document de voluntats anticipades la trobem en:
– els articles 212-3 i 212-7 del Codi Civil de Catalunya,
– la Llei 217/2000, de 29 de setembre, sobre drets i informació concernent a la salut i autonomia del pacient i la documentació clínica, en relació amb el Decret 175/2002, de 25 de juny, que regula el Registre de Voluntats Anticipades.

Capítol 1.5 Llibre En Clau de Futur